Vitasvet-led.ru

Витасвет Лед
75 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по эксплуатации выключателя ммо 110

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

 • Главная
 • Связаться с нами
 • Четверг, 12 декабря 2019 1:07
 • Автор: Sereg985
 • Прокоментировать
 • Рубрика: Строительство
 • Ссылка на пост
 • https://firmmy.ru/

Малооб’ємний олiйний вимикач ММО-110/1250/20-У1 з одним пружинно-моторним приводом ЕПМ-7000 призначений для оперативних i аварiйних вимкнень i вмикань електророзподiльчої мережi. Вiн може бути встановлений у вiдкритих розподiльчих злагодах i призначається для роботи в умовах помiрного клiмату при таких параметрах клiматичних факторiв:

 • Температура оточуючого середовища — 25°С … +40°С.
 • Вiдносна вологiсть повiтря до 100%.
 • Висота над рiвнем моря до 1000 м.
 • Нормальна робота вимикача не гарантована:
 • у середовищi з великою кiлькiстю випарiв i пилу, якi призводять до забруднення iзоляцiї;
 • в середовищi з агресивними газами;
 • при безпосереднiй близькостi до вибухонебезпечних i пожежонебезпечних об’єктів;
 • в мiсцях, де можливi промисловi струми i вiбрацiї вимикача;
 • при недотриманнi вказiвок даної iнструкцiї.

Технічні дані вимикача типу ММО-110/1250/20-У1

Не можна вмикати вимикач, якщо привiдний механiзм не з’єднаний з вимикачем.

Операцiї вимкнення здiйснюються пiсля звiльнення блокуючих пристроїв вимикача:

 • ручне вимкнення – натиском на ручку вниз;
 • електричне вимкнення – електромагнітом.
 • Повторне заведення пружин ввiмкнення.

Повторне заведення пружин ввiмкнення виконується з допомогою ручки для ручного заведення пружин ввiмкнення. Виконується у випадку вiдсутностi оперативної напруги i проводиться пiсля кожного ввiмкнення.
Електричним приводом повторне заведення пружин вимикача здiйснюється автоматично.

 • Блокування.
 • Вимикач забезпечений блокуванням від вмикання при ввімкненому вимикачі.
 • У випадку, коли вимикач ввiмкнений, будь-яке ввiмкнення приводу при допомозi ручки чи електромагнiту ввiмкнення неможливе. Виконано блокування проти ввiмкнення вимикача при незаведених пружинах ввiмкнення i пiд час заведення пружин ввiмкнення.
 • Особливостi експлуатації.
 • В процесі експлуатацiї необхiдно контролювати рiвень олiї в розривах i в iзоляцiйних привiдних колонках, а також за величиною тиску в розривах. Рiвень олiї в розривах контролюється олiєвказiвними рiвнями, а тиск контролюється манометром.
 • В експлуатацiйних умовах на величину тиску олiї впливає видiлення газiв вiд розкладу олiї при дiї електричної дуги вiд вимкнення великих струмiв. Певний вплив на величину тиску має температура навколишнього середовища через об’ємне розширення олiї i газiв в розривах.
 • Не допускається пiдвищення тиску в експлуатацiйних умовах понад 7,5 атм.
 • Зниження тиску нижче 3,5 атм погiршує роботу вимикача при вимкненнi незавантажених лiнiй (збiльшується число повторних пробоїв) i збiльшується зношення контактних елементiв, камери i олiї при вимиканнi струмiв навантаження.
  • Вимоги з проведення технічного обслуговування, ремонту

  і усунення несправностей вимикача ММО-110

  • Пiд час експлуатацiї необхiдно перiодично проводити технiчний огляд вимикача i контрольно-профiлактичнi роботи.
  • Технiчний огляд проводиться 1 раз на 6 мiсяцiв i пiсля кожного вимкнення короткого замикання.
  • При перiодичному оглядi необхiдно:
 • оглянути вимикач i переконатись в чистотi iзоляцiї зовнiшнiм оглядом;
 • переконатись у вiдсутностi викидiв олiї в зонi олiйного буфера вимикача i у відсутності пiдтiкання олiї через ущiльнення полюсiв;
 • перевiрити дiю термостата (щiльно закритi дверi для збереження тепла) i роботу пiдiгрiвiв;
 • перевiрити рiвень олiї в полюсах.
 • Не менше одного разу на рiк необхiдно спецiально перевiряти дiю вимикача пiд час експлуатацiї чи при оглядах. Не менше одного разу на рiк обновити змащення зовнiшнiх частин, що труться, на вимикачi.
 • При виявленнi несправностей на вимикачi пiсля виконання органiзацiйних i технiчних заходiв з ПББЕ необхiдно виконати:
 • лiквiдацiю виявлених несправностей;
 • почистити вимикач вiд бруду, вiдновити змазку частин, що труться;
 • замiнити олiю в полюсах або долити;
 • докрутити ущiльнюючi з’єднання або замiнити ущiльнюючi прокладки;
 • перевiрити стан контактiв з’єднання кiл управлiння;
 • перевiрити стан сигнального пристрою (сигнальний пристрiй має хiд 13 мм i контактний провал 5-6 мм);
 • перевiрити i пiдкрутити всi рiзьбовi з’єднання вимикача i приводу;
 • пiсля виконання перерахованих робiт вимикач ввiмкнути i вимкнути.
 • Капiтальний ремонт проводиться не менше 1 разу в 6 років. Позачерговий капiтальний ремонт виконувати залежно вiд використаного вимикачем ресурсу по комутацiйних операцiях або механiчній зносостiйкостi, наприклад:
 • пiсля 20 вимкнень номiнальних струмiв;
 • пiсля 8 вимкнень струмiв к.з. в межах 60% вiд номiнального струму вимкнення;
 • пiсля здiйснення 1000 вмикань i такого ж числа вимкнень незалежно вiд величини комутуючих струмiв.
 • Закінчення ремонту вимикача і введення його в експлуатацію після ремонту оформляється технічним актом, форма якого додається.

  ТЕХНІЧНИЙ АКТ
  “__”___________200_р.
  проведення _________________ ремонту вимикача ____ММО-110-_______________
  (середнього, поточного) (тип вимикача)
  заводський № ______________ рік випуску ________ тип привода _______________
  ________________________________________________________________________
  (диспетчерська назва підстанції, приєднання)

  • __________________ ремонт вимикача виконано згідно технологічної карти.
  • Додатково виконані роботи _____________________________________________
  • Результати вимірів та випробувань:

  В настоящем альбоме приведены схемы электрические принципиальные и соединении привод ов масляных выключателей 35- 220кВ, и шкафов управления и распределительных для воздушныхвыключателей 35- 750 кВ, электродвигательных привод ов разъединителей 110-750кВ, а также привод ов отделителей и короткозамыкателей 35 — 220 кВ.
  Шкафы распределительные типа ШР, управления выключателями воздушных выключателей ВВУ, ВВБК, ВВД, ВВДМ, ВНВ, ВВ
  Шкафы распределительные типа ШРЭ-1, ШРЗ-Т1, ШРН выключателей ВЭК- 110, ВВБТ- 110 ( 220), ВВБТ- 110 ( 220)
  Шкаф управления фазы выключателя ВБК- 110, ВВБТ- 110 ( 220), ВВБК- 220 ( 500), ВВД- 220, ВВДМ- 330, ВВ, ВНВ и ВО, ВВБ- 750, ВЭК- 110
  Шкафы распределительный типа ШР выключателя- отключателя ВО- 750кВ
  Привода типа ШПЭ- 35, ШПВ- 35, ПП- 67, ШПЭ- 12 для выключателей С-35, С-35М
  Привод типа ПЭМУ- 800 выключателя ВЭМУ- 35
  Привод пружинный типа ППРК- 1400 выключателя ВМТ
  Привод пружинный выключателя ММО
  Привод типа ПРО-1 отделителя и типа ПРК-1 короткозамыкателя 35- 220кВ
  Привод ПД-5 и ПДП-2 разъеденителей

  Книжная лавка ›› Использование земель и земельных участков с объектами электроэнергетики. Право и практика. Учебное пособие

  Файл-архив ›› Руководство по капитальному ремонту пружинного привод а ПП- 67 ( ПП- 61)

  Настоящее Руководство предусматривает полный объем капитального ремонта пружинных привод ов ПП-67 (ПП-61). В соответствии с фактическим состоянием ремонтируемого оборудования объем ремонта может быть сокращен по решении лиц, ответственных на его эксплуатацию и ремонт.
  Руководство предназначено для ремонтного персонала предприятий электрических сетей и рекомендуется в качестве основного документа, которым следует пользоваться при планировании,подготовке в проведении ремонтных работ.

  В Руководстве приведены назначение и основные технические данные пружинного привод а (приложения 1 и 2),последовательность ремонтных операций, возможные неисправности привод а и методы их устранения (приложение 3), перечни запасных частей (приложение 4), материалов (приложение 5), инструментов (приложение 6), необходимых для капитального ремонта привод а.

  Файл-архив ›› Привод пружинный типа ПП- 67к. Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации

  Привод пружинный типа ПП-67к предназначен для управления выключателями переменного тока напряжением до 35 кв включительно, т. е. включения выключателя, удержания его во включенном положении и освобождения его при отключении. Применяемость привод а для каждого типа выключателя должна подтверждаться заводом—изготовителем привод ов и заводом — изготовителем выключателей на основании проведенных испытаний. Управление выключателем с помощью привод а типа ПП-67к может осуществляться:
  а) вручную — специальными кнопками управления, расположенными на привод е. Оперативное включение привод а кнопками не допускается;
  б) дистанционно-специальными электромагнитами дистанционного управления, встроенными в привод ;
  в) автоматически — специальными отключающими элементами защиты, встраиваемыми в привод .

  Файл-архив ›› ПП- 67 ( ПП- 61). Руководство по капитальному ремонту пружинного привод а

  Файл-архив ›› Испытания масляных выключателей 6- 35 кв и привод ов к ним. Штерн В.И. Библиотека электромонтера

  В брошюре из серии «Библиотека электромонтера» приведены объем, нормы и методика испытаний масляных выключателей и привод ов к ним, даны рекомендации по регулировке и наладке ручных, пружинных и электромагнитных привод ов, а также элементов аппаратуры управления. Описана методика наладки схем управления масляного выключателя. Приведены данные по аппаратуре и приборам, необходимым при наладке.
  Брошюра рассчитана на электромонтеров, мастеров и техников, занимающихся монтажом, наладкой и эксплуатацией масляных выключателей и привод ов к ним Библиотека электромонтера. Выпуск 288.

  Читать еще:  Пилот с отдельными выключателями

  1. Испытание масляных выключателей
  2. Испытание высоковольтных вводов МВ
  3. Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы
  4. Испытание трансформаторного масла
  5. Испытание внутрибаковой и высоковольтной изоляции масляного выключателя
  6. Проверка и испытание привод ов масляных выключателей
  7. Наладка схем управления масляными выключателями

  Файл-архив ›› Схемы вторичной коммутации и инструкция по монтажу привод а BLK 222 элегазового выключателя ЭВ LTB145

  В инструкции приведено описание привод а BLK 222 элегазового выключателя ЭВ LTB145, где указано его назначение, правила эксплуатации, транспортировки и хранения. Даны рекомендации по механическому и электрическому монтажу и наладке элементов и привод а в целом.

  К инструкции приложены подробные схемы вторичной коммутации привод а BLK 222 элегазового выключателя ЭВ LTB145.

  Книжная лавка ›› Электро привод и мобильные энергетические средства. Учебное пособие для СПО

  Основы релейной защиты ›› 5-1. Назначение и виды привод ов

  Управление выключателями, т. е. их включение и отключение, производится специальными механизмами, которые получили общее название привод ы.

  Приводы выключателей выполняют следующие операции: Включают выключатель. Эта операция производится при помощи включающего механизма с ручным, электрическим или пневматическим управлением.

  Удерживают выключатель во включенном положении, что осуществляется с помощью защелки, запирающего механизма или системы воздушных клапанов.

  Файл-архив ›› Пружинно-грузовые привод ы к масляным выключателям. Лобко В. П., Млынчик И. С. Библиотека электромонтера

  В брошюре описаны конструкции пружинно-грузовых привод ов, применяемых в сочленении с масляными выключателями 6—35 кв на подстанциях с переменным оперативным током, рассмотрены принципы действия основных механизмов привод ов и схемы электрического управления привод ами.
  Приведены данные по наладке и ремонту привод ов, рассмотрены способы регулировки механизмов и устранения неисправностей привод ов.
  Брошюра предназначена для электромонтеров и мастеров, занимающихся наладкой, ремонтом и эксплуатацией электрооборудования распределительных устройств. Библиотека электромонтера. Выпуск 295.

  1. Основные механизмы пружинно-грузовых привод ов
  2. Ремонт и регулировка привод ов
  3. Неисправности привод ов и способы их устранения

  Есть в наличии: 100 шт.

  Комплект запасных частей к выключателю ММО-110

  Подробное описание

  Включающее силовое устройство57082.2100

  Двойной рычаг 50196.0800

  Дистанционное кольцо верхнее50215.0908

  Изолятор Н 12350196.0615

  Изолятор Н72,5 разрыв50196.1609

  Изоляционная приводная колонна

  Изоляционный диск шайба50196.2116

  Индикатор состояния пружины57082.4800

  Картер нижней (колонны)50196.1500

  Ключ для болта изол. цилиндра50196.РЧ00.00-02

  Ключ для двери привода /ЗПМ/57082.3500

  Кольцо нижней розетки20215.0806

  Контакт верхний (комплект)50215.1200

  Контакт верхний (комплект)

  Контакт нижний (комплект)50215.0800

  Контакт нижний (комплект)

  Контакт элемент с пружиной50215.0804+50215.0803

  Контакт элемент с пружиной50175.2500+50175.2405

  Кран маслаБДС 3295-751/2

  Кулачок ( палец) отключения57082.2237

  кулачок (горбица) и маховик-комплект57082.2500

  Руководство по эксплуатации выключателя ммо 110

  • Главная
  • Новости
  • Скачать
  • Статьи
  • Форум
  • Видео
  • Регистрация
  • Вход
  • Поиск
  • Добавить чертеж
  • Как добавить видео с youtube
  • Помощь
  • Реклама

  Чертежи и проекты

  Подразделы

  Плавающий

  Формат dwg pdf

  Для нужд пожарного водопровода проектом предусматривается устройство двух резервуаров по 200 м3 каждый, а также насосная станция.

  В архмиве 3d модель насоса HYDRO MX-A

  Системы электрооборудования жилых и общественных зданий

  1. Программа «Мост_Х» предназначена для определения грузоподъёмности балочных разрезных пролётных строений автодорожных мостов и путепроводов, находящихся на прямом в плане участке автодороги.

  Формат Exel

  Программа в свободном доступе, скачать можно после регистрации

  Формат dwg

  г. Караганда. Казахстан

  Блочно-модульная котельная для здания пришахтинского овд

  Формат dwg

  Исходный текст на китайском

  Чертежи и узлы сложной деревянной крыши для частного дома в dwg

  Чертежи гирлянд в dwg, удлиненная и стандартная

  ППР разработан на производство работ по расширению просек ВЛ-220кВ и утилизации порубочных остатков

  IP-видеорегистратор CMD-NVR5109 V2 поддерживает подключение до 9 IP-камер с разрешением 1920×1080 и скоростью записи 25 к/с на каждый канал.

  Глубина архива видеорегистратора составляет один месяц при постоянной круглосуточной записи с 8 IP-видеокамер за счет установки жесткого диска объемом 6 ТБ.

  Формат dwg

  Рабочий проект системы видеонаблюдения СВН дома в dwg

  ввбм 110 руководство по эксплуатации

  ИнтерфейсРусский/Английский
  Тип лицензияFree
  Кол-во просмотров257
  Кол-во загрузок132 раз
  Обновление:21-07-2019

  ввбм 110 руководство по эксплуатации — Разъединитель Рндз Инструкция По Эксплуатации — friendlychat friendlychat155weeblycomblograzjedinitelj Cached ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Инструкция При капитальном ремонте разъединителя РНДЗ Инструкция по эксплуатации разъединителя рндз 220 инструкция по эксплуатации разъединитель рнд 110 Руководство по эксплуатации МК-400 — YouTube wwwyoutubecom watch?vxz2QofBVebk Cached Руководство по эксплуатации Кольпоскоп МК-400 Руководство по эксплуатации Skip navigation Sign in Search Instruction Manual Руководство по эксплуатации wwwplaystationcommanualpdfSCPH-70008CBpdf GB RU 2-187-122-52(1)Instruction Manual Руководство по эксплуатации SCPH-70008 Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference Регулирование, проверка и испытания — Капитальный ремонт forcaruinstrukcii-po-ekspluataciipodstancii Cached По истечении 24 ч снова отмечают показания манометра 6112 Разность показаний манометров умножают на 10 и на суммарный объем шести резервуаров (объем одного резервуара 500 л) Документация — Инструкция по ремонту воздушных выключателей forcaruinstrukcii-po-ekspluataciipodstancii Cached Инструкция по ремонту ОПН 6, 110 , 150, 330 кВ См также Состав бригад и расход времени на ремонт воздушных выключателей Руководство по эксплуатации ПКП — YouTube wwwyoutubecom watch?vE0ZWWbH_ml4 Cached Руководство по эксплуатации ПКП Группа компаний Горный-ЦОТ и ВостЭКО Руководство по эксплуатации docswhirlpooleu_doc4000 110 26343_RUpdf 6 edbdoqs bcdYdedasgcdYd XpasmVhat, ighVcVXaXVbdYd Zd fdh FfWdf Zdac Wphq Vbac X gddhXhghX g cVldcVaqcpb ghVcZVfhVb rahfmgd_ WdeVgcdgh РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ — asecos wwwasecoscomdiafilescompanyBAnl_PDF_EP-V 6 6 FIGYELEM: emelőtargoncával, álló helyzetben, lekötözve és elcsúszás ellen biztosítva, a végleges felállítási helyéig az ajtóhézagokban elhelyezett szállítási biztosításokat csak a felállítás helyén távolítsuk el Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию ворота-ремонтрфimagesHOERMANN Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию Привод откатных ворот Návod na montáž, prevádzku a údržbu Pohon posuvných dverí Montavimo, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo instrukcija Stumdomųjų vartų pavara РД 3447605 Руководство по капитальному ремонту масляного gostrfcomnormadata142948444294844757htm Cached РД 3447605 Руководство по капитальному ремонту масляного выключателя ВМГ-10-630-20 и ВМГ-10-1000-20 Крупнейшая бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Also Try ввбм 110 руководство по эксплуатации фаольц б5 1 6 ahl ввбм 110 руководство по эксплуатации лексус 570 ввбм 110 руководство по эксплуатации casio wk 200 keyboard ввбм 110 руководство по эксплуатации сузуки sx4 ввбм 110 руководство по эксплуатации газель 2016 года ввбм 110 руководство по эксплуатации шкода фелиция ввбм 110 руководство по эксплуатации лада веста sw 1 8 ввбм 110 руководство по эксплуатации acura tsx 1 2 3 4 5 Next 529

  • Производство и продажа приборов для контроля влажности — микроволновых влагомеров. Автоматизация тех
  • нологических процессов. Новости, клиенты, техподдержка. Руководство по эксплуатации. Информационный сайт quot;Электроэнергетикаquot;. Электрические сети: правила, эксплуатация, инструкции. Оборудован
  • сайт quot;Электроэнергетикаquot;. Электрические сети: правила, эксплуатация, инструкции. Оборудование электроустановок: выключатели, разъединители, трансформаторы, силовые кабели. HVX выключатели 10 и 15 кВ инструкция по эксплуатации. Диагностическое оборудование для энегетики. Системы стационарного контроля. Руководство по эксплуатации. Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики ведущих российских и европейских производителей. Официальный дилер фирм-производителей. Руководство по эксплуатации 32kb.

  клиенты

  • álló helyzetben
  • 110
  • эксплуатации и техническому обслуживанию Привод откатных ворот Návod na montáž

  Нажмите здесь , если переадресация не будет выполнена в течение нескольких секунд ввбм руководство по эксплуатации Поиск в Все Картинки Ещё Видео Новости Покупки Карты Книги Все продукты Сборка и регулирование дугогасительных камер Forcaru forcarukapitalnyyremont Инструкции по эксплуатации дугогасительных камер Капитальный ремонт выключателя ВВБМ Б Инструкция по ремонту воздушных выключателей , кВ forcaruinstrukciyaporemontu Настоящая технологическая инструкция на ремонт воздушных выключателей Воздушные выключатели кВ с воздухонаполненным ВВБМ Б Капитальный ремонт выключателя ВВБМ Б Группы, действие Капитальный ремонт выключателя ВВБМ Б ukrelektrikcomindex b Капитальный ремонт выключателя ВВБМ Б и аналогичных ему а годные к эксплуатации без ремонта; Методические указания по наладке воздушных ismetaonlinedbn Технические и конструктивные особенности выключателей кВ инструкции по эксплуатации воздушных выключателей серии ВВБ на напряжение Устройство полюса ВВБМ Б Технология ремонта и технического обслуживания В процессе эксплуатации отделителей и короткозамыкателей особое внимание высоковольтных трехполюсных выключателей ВВБМ Б , ВВБ, ВВДБ Руководство по ремонту отделителей ОД М и ОДЗ М , Картинки по запросу ввбм руководство по эксплуатации руководство по капитальному ремонту высоковольтных Bilru vajybilruidphp руководство по капитальному ремонту высоковольтных трехполюсных выключателей ввбм б , ввб, ввдб СОНЭЛ ПУЭВоздушные выключатели wwwsonelruruairbreakswitches Руководства по эксплуатации ВВБ , ВВБМ Б , ВВБК Б , ВВУ Б , ?, нижний модуль Информационный ресурс энергетики Разборка выключателя qivaxofportalrupagephp Руководство по капитальному ремонту выключателя ввб Силовые подстанции предприятий капитальный ремонт выключателя ввбм б руководство по капитальному ремонту воздушных flicenflaccomrukovodstvopo дек ремонту высоковольтных трехполюсных выключателей ВВБМ Б , ВВБ , сайте Типовой капитальный ремонт выключателя ВВН выключатель Инструкция од руководство по ремонту GlobalPorts wwwglobalportscomarod од руководство по ремонту Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail По капитальному ремонту ввбм б руководство polucheniiavtojurzarupo Отсоединить и снять его с резервуара Демонтаж и разборка полюса, по капитальному ремонту ввбм б МУ Методические указания по наладке docscntdrudocument Параметры ВВБМ ВВУ BBБА ВВД ВВД , ВВБ PDF СОВА РЭpdf Госан апр Руководство по эксплуатации , паспорт устройства СОДЕРЖАНИЕ ВВБ , ВВБМ Испытание воздушных выключателей RusCableRu ruscableruinstruction Ru Документы Техническая документация Инструкции Инструкции по эксплуатации оборудования подстанций Испытание воздушных выключателей ВВБМ Б , Об утверждении Правил технической эксплуатации basegarantru технической эксплуатации электроустановок потребителей Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой ВВБМ , , Руководство По Капитальному Ремонту Воздушного ydubutcfaavagaficu эксплуатация,; Капитальный ремонт выключателя ВВБМ Б и аналогичных ему выключателей Инструкция на ремонт масляного выключателя ВМТ Инструкция на ремонт PDF выключатель вмт б инструкция WordPresscom ВВБМ Б Инструкция маломасляных выключателей ВМТБ УХЛ Масляный выключатель Монтаж Распространенные типы высоковольтных выключателей legcouarasprostranennyetipy При номинального тока отключения ВВБМ Б , У , Вмкс Метедические указания по предотвращению До внедрения в эксплуатацию нерезонирующих трансформаторов напряжения Описание принципиальной электрической схемы устройства фиксации и с вертикальным резервуаром в основании, ВВБМ Б и ВВУ Б ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ wwwlaborantrueltechhtm Выключатели ВВС предназначены для эксплуатации в сейсмических районах , в и выключателя ВВУ Б рис эксплуатационная документация техническое описание и инструкция по Руководство по капитальному ремонту ввбм б скачать beliaringcomojcom?viewpo b ВВБМ Б по капитальному ремонту ВВН руководство по ремонту Руководство по Руководство по Капитальный ремонт выключателя ВВБМ Б и подобных gendocsruпрограмма_обучающе_ система для эксплуатации и ремонта воздушных выключателей кВ, Смотрите также Руководство по эксплуатации вакуумных выключателей руководство по капитальному ремонту воздушного ventimarurukovodstvopokapitalno дек ОРГРЭС МОСКВА Инструкция По Ремонту Ммо spectrumprikaz трехполюсных выключателей ВВБМ Б , ВВБ, ВВДБ Руководство по РД Инструкция по нормированию расхода gostrfcomnormadataht Инструкция содержит номенклатуру элементов собственных нужд подстанций, нормы расхода ВВБМ , , , , , , , , , , ВВУ , ВВБ Высоковольтный воздушный выключатель ВНВ wwwrefstarrudatarid_html КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВНВ И ЕГО УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНВ ВВУ ,, ВВБМ Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на Инструкция содержит номенклатуру элементов собственных нужд подстанций, нормы расхода ВВБМ , , , , , , , , , , ВВУ , ВВБ PDF РД sensormrulawsdokumentyrd_pdf Типовая технологическая инструкция Оценка производится у трансформаторов кВ и выше Руководство по ремонту и эксплуатации выключателя ввбм keledwyntodeczcetylyvphp апр ВВБМ июн Учет и хранение средств измерений, скачать руководство по ремонту и УЭТМмонтаж запчасти для высоковольтного оборудования uetmmontagru шефмонтажные и пусконаладочные работы;; технический контроль и руководство при проведении ремонтов; ВОЗДУШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ wwwscrirucomphp ВВБ , ВВББ ВВБМ Б , ВВДБ ВВБК Б , ВВБКБ ВНВ , ВНВ Ввбм б характеристики Форум Finamegowe finamegowetk ввбм б finamegowetk Ввбм б характеристики Инструкция маломасляных выключателей ВМТБУХЛ Это гиблая полтина ВВБМ руководство по капитальному ремонту высоковольтных davabohezoicupagephp И Руководство по капитальному ремонту высоковольных трехполюсных выключателей ВВБМ Б , ВВ rtf Ввбм руководство по эксплуатации Скачать Ввбм руководство по эксплуатации Рейтинг , Человек , Мбайт MB, Загрузили руководство по ремонту и эксплуатации прицепа скиф izraipamatkrukovodstvoporemontui руководство по ремонту и эксплуатации прицепа скиф Так как я являюсь не газ соболь х инструкция по ремонту быстро и легко ввбм руководство по капитальному ремонту высоковольтных трех baguymyrygru руководство по замене терморегулятора в холодильнике бирюсас высоковольтных трехполюсных выключателей ввбм б , ввб, ввдб Ремонт выключателя серии ВВБМ YouTube сен Ремонт выключателя серии ВВБМ Павел Прутовых Loading Unsubscribe from Павел myoutubecom Запасные части к высоковольтным воздушным выключателям на quraletgoodworkruphp Высоковольтный трехполюсный выключатель ввбм б , у мощность Руководство по капитальному ремонту выключателя ввб Чертежи на ввбм stocksvolumeru stocksvolumeruchertezhinavvbm Чертежи на ввбм , В дипломном проекте разрабатывается схема электроснабжения механического ВВБМБ ВВБМ Б Инструкция руководство по капитальному ремонту выключатель ввбм etutyneaclarticuGeLrdr_ июн Капитальный ремонт выключателя ВВБМ Б Руководство По Капитальному Ремонту ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВВБМ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ etutyneaclarticu июн Капитальный ремонт выключателя ВВБМ Б Они должны осуществлять техническое PDF ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВАКУУМНЫЕ ВБЭ УХЛ wwwttkontaktruinformation_items_ Руководство по эксплуатации выключателя далее РЭ предназначено для В постоянного тока, В руководство по капитальному ремонту высоковольтного у demiraymetalislericomrukovodstvop дек Капитальный ремонт Читать ещё ВГБУ II У руководство по эксплуатации ремонту высоковольтных трехполюсных выключателей ВВБМ Б, ВВБ, Состав бригад и расход времени на ремонт воздушных wileoveziztradebcophp Ввбм выключатель воздушный крупномодульный модернизированный Вгб и Руководство по капитальному ремонту выключателя ввб мкп инструкция по капитальному ремонту overathdieaerztindemkp мкп инструкция по капитальному ремонту мкп инструкция по капитальному ремонту , кВ Капитальный ремонт выключателя ВВБМ Б Капитальный ремонт воздушных руководство по ремонту land rover discovery скачать presmemocharttkzhtml руководство по ремонту land rover discovery скачать электронные Index по эксплуатации тойота сиена форум toyota sienna ввбм руководство Ввбм б характеристики Форум Aboundbl aboundblcf ввбм бхарактеристики aboundblcf Ввбм б характеристики ВВД, Характеристика ВВБМ ВВББ ВВД ВВДБ ВВБА ВВБА ВВУ Технические характеристики, условия эксплуатации, информация по ремонту и инструкция по применениюмацковский мс социология семьи проблемы методологии и Мы скрыли некоторые результаты, которые очень похожи на уже представленные выше Показать скрытые результаты Запросы, похожие на ввбм руководство по эксплуатации руководство по капитальному ремонту масляного выключателя мкп капитальный ремонт масляного выключателя мкп выключатель мкп инструкция Войти Версия Поиска Мобильная Полная Конфиденциальность Условия Настройки Отзыв Справка

  Читать еще:  Выключатель масляный тип мкп 110 35

  Производство и продажа приборов для контроля влажности — микроволновых влагомеров. Автоматизация технологических процессов. Новости, клиенты, техподдержка. Руководство по эксплуатации. Информационный сайт quot;Электроэнергетикаquot;. Электрические сети: правила, эксплуатация, инструкции. Оборудование электроустановок: выключатели, разъединители, трансформаторы, силовые кабели. HVX выключатели 10 и 15 кВ инструкция по эксплуатации. Диагностическое оборудование для энегетики. Системы стационарного контроля. Руководство по эксплуатации. Поставка контрольно-измерительных приборов и автоматики ведущих российских и европейских производителей. Официальный дилер фирм-производителей. Руководство по эксплуатации 32kb.

  РИП-2 — стабилизированный источник постоянного тока

  • Описание

  Стабилизированный источник постоянного тока РИП-2 предназначен для контроля величины минимального напряжения включения и выключения высоковольтных выключателей, имеющих электромагнитный привод. Источник обеспечивает стабилизированное напряжение в диапазоне от 50 В до 215 В с шагом 1 В при токе до 400 А.

  Применение стабилизированного источника позволяет получить достоверные данные о срабатывании выключателя при пониженном напряжении. Способ включения РИП-2 приведен на рис. 1.

  Рис. 1. Включение РИП-2

  При периодической ревизии, а также после ремонта высоковольтных масляных выключателей в соответствии с п.9.10 РД 34.450-51.300-97 “Объем и нормы испытания электрооборудования” необходимо проводить проверку минимального напряжения срабатывания выключателей согласно нормам заводов-изготовителей. Например, минимальное напряжение срабатывания при включении выключателя МКП-110 определено в 68% от номинального значения, а при отключении – 55%. При этом токи, потребляемые от аккумуляторной батареи (АКБ) соленоидами электромагнитных приводов во время включения, могут составлять сотни ампер, при номинальном напряжении 110 или 220 В.

  До появления РИП-2 отсутствовали источники постоянного тока, пригодные для проведения таких испытаний на подстанциях, и пониженное напряжение создавали либо включая последовательно с АКБ реостаты, либо подключая привод к отводам секций АКБ.

  При использовании реостата падение напряжения на нем рассчитывается исходя из номинального, а не фактического, тока соленоида, что приводит к значительной ошибке в установке испытательного напряжения.

  Читать еще:  Выключатель для электродвигателя с реверсом

  Использование отводов секций АКБ для испытания электромагнитных приводов при пониженном напряжении не всегда возможно, так как они далеко не всегда предусмотрены конструктивно. Кроме того, использование отводов для испытаний приводит к неравномерному разряду секций, что заметно снижает срок службы всей АКБ.

  В настоящее время источник РИП-2 не имеет отечественных и иностранных аналогов. Он выполнен на современной элементной базе, что позволяет достичь высокой надежности при малых габаритах. Источник имеет защиту от неверной полярности входного напряжения, от короткого замыкания и от перегрева. Имеется возможность калибровки выходного напряжения источника в процессе эксплуатации.

  Прибор предназначен для применения на предприятиях энергетики, электрических сетях, электростанциях и подстанциях, а также на тяговых подстанциях электрифицированного транспорта. По особому заказу может быть изготовлен источник для работы в диапазоне температур -40. +55 °C, а также с бoльшим выходным током.

  Прибор РИП-2 предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

  — Температура окружающей среды -20. 55 °C.

  — Относительная влажность воздуха, не более 95% при 35 °C.

  — Атмосферное давление 101,3 ± 6 кПа.

  — Напряженность электрического поля частотой 50 Гц до 5 кВ/м.

  — Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц до 400 А/м.

  — Питание прибора осуществляется от сети постоянного тока напряжением 110. 350 В.

  Технические характеристики:

  — Диапазон входного постоянного напряжения — 110. 350 В

  — Диапазон выходного постоянного напряжения — 50. 215 В

  — Дискретность установки выходного напряжения — 1 В.

  — Допускаемая основная относительная погрешность установки выходного напряжения, не более — ±1%

  — Максимально допустимый выходной ток — 400 А

  — Время работы при выходном токе менее 20 А — не ограничено

  — Время работы при выходном токе более 20 А — 2 с.

  — Интервал времени между пусками, не более — 2 мин.

  — Индикация установленного выходного напряжения и сообщений о срабатывании защиты на жидкокристаллическом четырехразрядном индикаторе.

  — Габаритные размеры — 340x210x125 мм.

  — Масса прибора без соединительных проводов, не более — 3,5 кг.

  — Масса прибора в комплекте, не более — 8 кг.

  Комплект поставки:

  — Двойной соединительный провод сечением 16 мм2 длиной 5 м — 1

  — Двойной соединительный провод сечением 25 мм2 длиной 2 м — 1

  — Пластиковый кейс для переноски с наплечным ремнем — 1

  — Руководство по эксплуатации и паспорт — 1

  — Стабилизированный источник постоянного тока — 1

  РИП-2 — стабилизированный источник постоянного тока от ТОО «Патент-Дубль»

  Стабилизированный источник постоянного тока РИП-2 предназначен для контроля величины минимального напряжения включения и выключения высоковольтных выключателей, имеющих электромагнитный привод. Источник обеспечивает стабилизированное напряжение в диапазоне от 50 В до 215 В с шагом 1 В при токе до 400 А.

  Применение стабилизированного источника позволяет получить достоверные данные о срабатывании выключателя при пониженном напряжении. Способ включения РИП-2 приведен на рис. 1.

  Рис. 1. Включение РИП-2

  При периодической ревизии, а также после ремонта высоковольтных масляных выключателей в соответствии с п.9.10 РД 34.450-51.300-97 “Объем и нормы испытания электрооборудования” необходимо проводить проверку минимального напряжения срабатывания выключателей согласно нормам заводов-изготовителей. Например, минимальное напряжение срабатывания при включении выключателя МКП-110 определено в 68% от номинального значения, а при отключении – 55%. При этом токи, потребляемые от аккумуляторной батареи (АКБ) соленоидами электромагнитных приводов во время включения, могут составлять сотни ампер, при номинальном напряжении 110 или 220 В.

  До появления РИП-2 отсутствовали источники постоянного тока, пригодные для проведения таких испытаний на подстанциях, и пониженное напряжение создавали либо включая последовательно с АКБ реостаты, либо подключая привод к отводам секций АКБ.

  При использовании реостата падение напряжения на нем рассчитывается исходя из номинального, а не фактического, тока соленоида, что приводит к значительной ошибке в установке испытательного напряжения.

  Использование отводов секций АКБ для испытания электромагнитных приводов при пониженном напряжении не всегда возможно, так как они далеко не всегда предусмотрены конструктивно. Кроме того, использование отводов для испытаний приводит к неравномерному разряду секций, что заметно снижает срок службы всей АКБ.

  В настоящее время источник РИП-2 не имеет отечественных и иностранных аналогов. Он выполнен на современной элементной базе, что позволяет достичь высокой надежности при малых габаритах. Источник имеет защиту от неверной полярности входного напряжения, от короткого замыкания и от перегрева. Имеется возможность калибровки выходного напряжения источника в процессе эксплуатации.

  Прибор предназначен для применения на предприятиях энергетики, электрических сетях, электростанциях и подстанциях, а также на тяговых подстанциях электрифицированного транспорта. По особому заказу может быть изготовлен источник для работы в диапазоне температур -40. +55 °C, а также с бoльшим выходным током.

  Прибор РИП-2 предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

  — Температура окружающей среды -20. 55 °C.

  — Относительная влажность воздуха, не более 95% при 35 °C.

  — Атмосферное давление 101,3 ± 6 кПа.

  — Напряженность электрического поля частотой 50 Гц до 5 кВ/м.

  — Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц до 400 А/м.

  — Питание прибора осуществляется от сети постоянного тока напряжением 110. 350 В.

  Технические характеристики:

  — Диапазон входного постоянного напряжения — 110. 350 В

  — Диапазон выходного постоянного напряжения — 50. 215 В

  — Дискретность установки выходного напряжения — 1 В.

  — Допускаемая основная относительная погрешность установки выходного напряжения, не более — ±1%

  — Максимально допустимый выходной ток — 400 А

  — Время работы при выходном токе менее 20 А — не ограничено

  — Время работы при выходном токе более 20 А — 2 с.

  — Интервал времени между пусками, не более — 2 мин.

  — Индикация установленного выходного напряжения и сообщений о срабатывании защиты на жидкокристаллическом четырехразрядном индикаторе.

  — Габаритные размеры — 340x210x125 мм.

  — Масса прибора без соединительных проводов, не более — 3,5 кг.

  — Масса прибора в комплекте, не более — 8 кг.

  Комплект поставки:

  — Двойной соединительный провод сечением 16 мм2 длиной 5 м — 1

  — Двойной соединительный провод сечением 25 мм2 длиной 2 м — 1

  — Пластиковый кейс для переноски с наплечным ремнем — 1

  — Руководство по эксплуатации и паспорт — 1

  — Стабилизированный источник постоянного тока — 1

  0 0 голоса
  Рейтинг статьи
 • Ссылка на основную публикацию
  ВсеИнструменты